Skip to content Skip to footer

Predsednik žirija – Aleksandar Đukić – Građevinski fakultet 

Rođen je 1965. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990. godine na odseku za hidrotehniku. Od 1991. do 1993. radi u Institutu za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ u zvanju istraživača. 1993. prelazi na Građevinski fakultet u Beogradu gde radi u zvanju asistenta pripravnika, a nakon odbrane magistarske teze 1997. godine, radi kao asistent na predmetima Komunalna hidrotehnika 1 i 2 i Ekološki inženjering. Od 2000. do 2004. godine dodatno je angažovan kao stručnjak Ujednjenih Nacija na projektu sanacije ekološke štete od bombardovanja 1999. godine. 2013. godine prelazi u Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ na mesto šefa grupe za vodosnabdevanje. 2016. godine odbranio je doktorsku disertaciju na temu modeliranja emisije zagađenja kišnog oticaja sa urbanih slivova, za koju je dobio nagradu Privredne komore grada Beograda za najbolju doktorsku disertaciju, nakon čega je izabran za docenta na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2018. godine obavlja i dužnost prodekana Građevinskog fakulteta za materijalno-finansijsko poslovanje. Od 2019. godine je direktor centra druge kategorije pod pookroviteljstvom Uneska IRTCUD (International Research and Training Centre on Urban Drainage) koji radi pri Građevinskom fakultetu u Beogradu.

Njegov naučno-istraživački, stručni i pedagoški rad je usmeren na snabdevanje vodom, kanalisanje, pripremu vode za piće, prečišćavanje otpadnih voda i upravljanje vodama. Objavio je više od 70 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima ili u zbornicima domaćih i međunarodnih konferencija. Autor je dva univerzitetska udžbenika i više poglavlja u domaćim i stranim monografijama. Radio je na izradi Vodoprivredne osnove Srbije (usvojena 2002.), Strategije urbanog razvoja Rebublike Srbije (2018) i Prostornog plana Republke Srbije od 2021. do 2035. godine. Bio je rukovodilac, odgovorni projektant ili projektant velikog broja stručnih studija i projekata u Srbiji, regionu i na Bliskom istoku. Član je Inženjerske komore Srbije, dugogodišnji je sekretar Srpskog društva za zaštitu voda i aktivno je učestvovao u organizaciji brojnih konferencija i seminara u Srbiji i regionu.

Dušan Đurić – Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“

Dušan je trenutno izvršni direktor, odgovoran je za poslove vodosnabdevanja, otpadnih voda i zaštite voda i koordinaciju sa javnim preduzećima u Institutu Jaroslav Černi. Gospodin Durić je specijalizovan za projekte koji se odnose na vodosnabdevanje, procenu resursa podzemnih voda, zaštitu podzemnih voda i procenu uticaja na životnu sredinu. Učestvovao je u projektima i studijama u vezi sa snabdevanjem opština i regionalna pijaćom vodom, projektovanjem izvorišta podzemnih voda (opštinskih i regionalnih) i uspostavljanjem zona sanitarne zaštite. Odlično poznaje zakonodavstvo EU u oblasti voda, životne sredine i klimatskih promena, posebno podsektor „Vode“. Gospodin Durić predstavlja Srbiju u nekoliko međunarodnih foruma i bilateralnih komisija. U okviru Međunarodne komisije za zaštitu Dunava (ICPDR), 2006. godine imenovan je za člana ekspertske grupe za procenu i monitoring i radne grupe za podzemne vode.

Slobodan Krstovic – NALED

Slobodan je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine je stekao Master, uspešno odbranivši rad na temu „Dozvoljeni oblici državne pomoći u pravu konkurencije Srbije i EU“. Član je tima NALED-a od 2010. godine, na pozicijama menadžera projekta, ekonomskog analitičara i trenutno šefa Odseka za životnu sredinu. Koordinirao je i učestvovao u realizaciji brojnih projekata koji se odnose na javne finansije, fiskalnu politiku, zaštitu životne sredine i uopšteno javnu politiku na lokalnom i nacionalnom nivou. Kao član tima za politiku NALED-a, bio je koautor i partner u izradi niza studija i analiza vezanih za reformu politike i procenu poslovnog okruženja, kao što su Siva knjiga, Regulatorni indeks Srbije, Kvartalni izveštaj o statusu regulatorne reforme itd.           

Miodrag Gluščcević – Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Miodrag trenutno obavlja funkciju programskog direktora za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne usluge u Stalnoj konferenciji gradova i opština, Savezu gradova i opština Srbije. Budući da je stručnjak za javni sektor i upravljanje projektima, ima posebno iskustvo u poslovima lokalne samouprave, održivom urbanom razvoju, opštinskim uslugama i pitanjima energetike i životne sredine. Svojim obrazovanjem i profesionalnim iskustvom, Miodrag je stekao stručnost u oblastima zaštite životne sredine, klimatskih promena, energetske efikasnosti, upravljanja energijom i korišćenja obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom, reciklaže, cirkularne ekonomije i upravljanja komulanlnim i otpadnim vodama. Poseduje veliko iskustvo u upravljanju kompleksnim kratkoročnim i dugoročnim razvojnim projektima i u savetovanju i pomoći javnim agencijama i civilnom društvu u pogledu institucionalnih, tehničkih i strateških pitanja.