Skip to content Skip to footer

Dušan Ignjatović – Arhitektonski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Dušan Ignjatović (1969) diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine i doktorirao na istom fakultetu 2016. godine uspešno odbranivši doktorsku tezu na temu „Procena energetskih karakteristika omotača stambenih zgrada metodom infracrvene termografije“. Trenutno je vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i gostujući profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, bivši gostujući profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici (2009-10). Aktivan je član radnih grupa za izradu propisa u oblasti energetske efikasnosti i renoviranja zgrada. Prodekan je za finansije i poslovnu saradnju. Njegova stručna i naučna interesovanja odnose se na projektovanje, energetsku efikasnost, projektovanje i renoviranje zelenih zgrada (« Green building design »). Kao stručnjak i istraživač bavio se mnogim naučnim i stručnim aktivnostima. Trenutno je angažovan na projektima „Tipologija stambenih zgrada u gradu Beogradu“ (od 2019. godine) kao vođa tima, „Tipologija zgrada u Crnoj Gori“ (od 2018. godine) kao međunarodni konsultant.

Predsednica žirija – Bojana Zeković – Arhitektonski fakultet – Univerzitet u Beogradu

Bojana Zeković (rođena Stanković, 1987.) je docent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (UoBFoA). Oblast njenog interesovanja i istraživanja su energetska efikasnost i bioklimatski principi u arhitekturi, sistemi sertifikacije zelene gradnje i građevinske tehnologije. Posebno je zainteresovana za teorijske i praktične manifestacije ekoloških trendova u arhitekturi i dizajnu. Poseduje LEED GA licencu. Učestvovala je i nagrađivana na domaćim i međunarodnim arhitektonskim konkursima. Bojana radi kao saradnik u nekoliko kompanija i arhitektonskih biroa (Atrium consulting, Arhisolar office, nekolikoArhitekata, Studio OBE). Takođe učestvuje u nekoliko međunarodnih istraživačkih projekata (TABULA/EPISCOPE, HORIZON 2020 EMBuild, Erasmus + KLABS, HERSUS). Bila je deo tima obrazovnih savetnika za studentski projekat TwistBox za međunarodno studentsko takmičenje Solar Decathlon Middle East (SDME 2018) u Dubaiju. Član je istraživačkog tima Arhitektonskog fakulteta koji učestvuje u projektu koji koordinira GIZ na temu „Energetska efikasnost u Srbiji, istraživanje energetskih performansi stambenih objekata i javnih zgrada u Srbiji, razvoj nacionalnih i lokalnih tipologija zgrada“, koji je rezultirao nizom naučnih monografija. Autorka je brojnih članaka objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, zbornicima radova i monografijama.

Zeljko Zecevic – RES

Željko je inženjer telekomunikacija, a diplomirao je na Univerzitetu u Novom Sadu. Od 2003. godine radio je 12 godina kao stručnjak za energetiku u JP „Direkcija za razvoj“ opštine Vrbas pre nego što je postavljen za rukovodioca za energetiku u opštini, gde je ostao do 2017. Nakon toga je postao konsultant specijalizovan za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i merenje potrošnje energije (javne i privatne zgrade, javna rasveta, itd.). Od kraja 2017. godine radi u Fondaciji RES sa kojom je učestvovao u energetskim revizijama (za javne i privatne zgrade), razvijao sistem merenja potrošnje energije i sprovodio programe upravljanja energijom u mnogim srpske lokalnim samoupravama, na osnovu finansijskih sredstava iz EBRD-a. Takođe je pružio svoju ekspertizu projektima GIZ-a i Heinrich-Boll-Stiftung.

Miodrag Gluščcević – Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Miodrag trenutno obavlja funkciju programskog direktora za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne usluge u Stalnoj konferenciji gradova i opština, Savezu gradova i opština Srbije. Budući da je stručnjak za javni sektor i upravljanje projektima, ima posebno iskustvo u poslovima lokalne samouprave, održivom urbanom razvoju, opštinskim uslugama i pitanjima energetike i životne sredine. Svojim obrazovanjem i profesionalnim iskustvom, Miodrag je stekao stručnost u oblastima zaštite životne sredine, klimatskih promena, energetske efikasnosti, upravljanja energijom i korišćenja obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom, reciklaže, cirkularne ekonomije i upravljanja komulanlnim i otpadnim vodama. Poseduje veliko iskustvo u upravljanju kompleksnim kratkoročnim i dugoročnim razvojnim projektima i u savetovanju i pomoći javnim agencijama i civilnom društvu u pogledu institucionalnih, tehničkih i strateških pitanja.