Skip to content Skip to footer

Datum: 23 april 2024. godine

Gde: Radisson Collection hotel, Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd

Radite u lokalnoj samoupravi i želite da prisustvujete seminaru ? Potrebno je da se registrujete tako što ćete poslati poruku na mejl adresu :  cooperation.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr 

Srbija ima novi program upravljanja otpadom za period 2022-2031. godine kojim se postavljaju temelji  integrisanog sistema upravljanja otpadom i modela cirkularne ekonomije.

Ciljevi postavljeni prethodnom strategijom, koja se odnosila na period do 2019. godine, nisu u potpunosti ostvareni. U narednom periodu će biti potrebno uložiti značajne napore u nekoliko segmenata, a posebno u razvrstavanje i reciklažu, radi sprovođenja ekonomskog modela u ovom sektoru (primena principa zagađivač plaća, finansijski podsticaji, itd.) i prelazak sa divljih ili nehigijenskih deponija na deponije koje će biti u skladu sa važećim standardima.

Razvrstavanje otpada se ne vrši sistematski i oslanja se prvenstveno na mesta u kojima se otpad dobrovoljno odlaže u pojedinim pilot opštinama i gradovima. To se uglavnom odnosi na PET. Tako da, uopšteno uzevši, kvalitet i količina razvrstanog otpada koji se sakuplja su relativno niski. To je jedan od razloga što Srbija reciklira samo 5-8% komunalnog otpada, od čega 87% prikuplja neformalni sektor, čime se ne podstiče finansijska održivost komunalnih preduzeća. Edukacija stanovništva o tehnikama razvrstavanja i svest o njegovom značaju su od suštinskog značaja za povećanje udela recikliranog materijala.

Srbija je istovremeno počela da ulaže velika sredstva u izgradnju osnovnih infrastruktura (deponija) u kontekstu u kojem su divlje deponije još uvek veoma rasprostranjene. Upravljanje budućim deponijama, koje je podeljeno između nekoliko opština, pokreće brojna pitanja kao što su administrativna organizacija (posebno međuopštinska), finansije, upravljanje službenicima i saradnja sa privatnim sektorom.

Ova pitanja će biti u fokusu prezentacija Caroline Chai (direktorke za međunarodne odnose, SYCTOM), koja će se posebno osvrnuti na francuski nacionalni okvir u oblasti upravljanja otpadom, Pierre Hirtzberger-a (tehničkog direktora, SYCTOM), koji će govoriti o politici razvrstavanja i reciklaže u lokalnoj samoupravi iz koje dolazi i Alexandre Guyon-a (potpredsednika kompanije Veolia, zadužen za sektor čvrstog otpada ), koji će baviti tematikom upravljanja deponijom.

Pridružite nam se 23. maja u hotelu Radisson Collection, Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd da razgovaramo sa našim stručnjacima!